NEWS

The group name and debut members have finally been decided!

The group name and debut members have finally been decided!

【Group】「XY」

【Band】
Vo. Karuma
Vo. Gai
Dr. kyohey
Gt. KAIRI
Ba. FURUTATSU

【Vocal&Dance】
Kazuki Gocho
Hayato Maruo
P→★
Raia Doki
Kosei Fujioka
Michitaka Nishigaki
Kanji Arizono
kice